CCMT060202HQ/PR1125

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

58.000 đ

TRM551708-LU

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

145.000 đ

CNMG120408N-UG-Sumitomo

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

83.000 đ

CNMG120412N-EM/AC6030M

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

WNMG080412N-EM/AC6030M

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

WNMG080408N-EM/AC6040M

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

CNMG120408N-SU AC830P

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

CNMG120404-TM T9115

Nhãn hiệu: TUNGALLOY

84.300 đ

WNMG080408PQ-CA530

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

70.500 đ

CPMH090308HQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

101.500 đ

DNMG150408HQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

130.000 đ

TPMT110308XP-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

89.500 đ

VNMG160408VF-CA5525

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: KYOCERA

142.500 đ